Wiki

Retraitesymposium 2016

September 2016 organiseerden wij een retraitesymposium om over de toekomt van de Remonstranten na te denken, samen met veel andere Remonstrantse gemeenten. Bekijk hier de archiefsite. (Lees verder)

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Gesprekskringen

Algemeen Gesprekskringen zijn groepen mensen die elkaar ontmoeten om samen te eten, te drinken, maar vooral om interessante en mooie gesprekken te voeren over het dagelijks leven, geloof of andere zaken. De deelnemers hechten veel waarde aan deze ontmoetingsmomenten waarbij iedereen, dus ook jij, altijd welkom is. Hier onder volgt een omschrijving van onze kringen Eat & Meet, TWEK (tussen werk en kerk), Kring Zutphen, Kring Ouder Worden en de Kinderkring. In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug. Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen. (Lees verder)